15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה במרכז האקדמי לב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

א.         יש להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב, להגדיר את המטרות ולבנות תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה בהתאם לקיים בעולם.

ב.         יש לגייס 2-1 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, וכן לסייע בהתמחות והתמקצעות של חברי סגל המלמדים בתוכנית,  לתחומי הנדסת תוכנה.

ג.          על המוסד למנות ועדה מקצועית שתכלול מומחים בהנדסת תוכנה, ובהם מומחים מחוץ למכללה, שתבחן ותעדכן  את תוכנית הלימודים ובכלל זה סילבוסים מפורטים של הקורסים השונים – כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.

ד.         יש  להכין תוכנית פיתוח סגל אקדמי עבור הסגל הזוטר והסגל מן החוץ, אשר תכלול התייחסות הן להיבטים טכניים של התחום והן להיבטים פדגוגיים.

ה.         יש להוסיף לתוכנית הלימודים קורס באנגלית טכנית וכן קורסי הכנה אחרים לתלמידים הזקוקים לכך, כדי  לסייע לגשר בין הפערים של הסטודנטים השונים בתוכנית.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 לעיל, עד לתאריך 01.3.2017.