15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המכללה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:

א.         על המכללה לאפיין את  המשותף והמבדיל בין התוכניות בהנדסת תוכנה בשני הקמפוסים (אשדוד ובאר שבע) ולבחון את  הצורך בשני ראשי מחלקה מלכתחילה.

ב.         על המכללה לגבש תוכנית אסטרטגית אשר תכלול חזון ומטרה עבור תוכנית הלימודים.

ג.          על המכללה לעדכן את תוכנית הלימודים בהתאם להמלצות שפורטו בדו"ח הוועדה.

ד.         על המכללה לתת לסטודנטים הכשרה מקיפה ויסודית יותר בתחום ולתת דגש רב יותר לקורסי מבוא בדיסציפלינה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ד לעיל, עד סוף שנה"ל תשע"ז.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת למעקב יסודי יותר אחר תעסוקת בוגרי המכללה, ולבחון את השיטות בהם הם מקדמים את בוגרי המכללה בשוק העבודה לאחר סיום לימודיהם.