15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

א.         יש להגדיר מחדש את מטרות התוכנית  (mission statement)תוך הבחנה בין מטרות התוכנית בהנדסת תוכנה לעומת התוכנית במדעי המחשב.

ב.         יש למנות ועדה מקצועית שתכלול גם מומחים חיצוניים שתסייע לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה, כולל התייחסות לתכנים הנלמדים וזאת בהתאם למתווה שהציעה הוועדה.

ג.          יש להגדיר מחדש את מבנה פרויקט הגמר ואת הדרישות מהסטודנטים בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.

ד.         יש למנות ועדת הוראה מחלקתית שתבחן מעת לעת את תוכנית הלימודים והסילבוסים, ותוודא שמה שנלמד בפועל תואם את הנדרש בסילבוסים.

ה.         יש לגייס 2-1 חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, וכן לסייע בהתמחות והתמקצעות של חברי סגל המלמדים בתוכנית,  לתחומי הנדסת תוכנה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 1.3.2017.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת לעידוד פעילות מחקרית, ובכלל זה פרסום מאמרים בכתבי עת והשתתפות פעילה של חברי הסגל בכנסים בתחום הנדסת תוכנה. מומלץ למוסד לגבש תוכנית לעידוד הפעילות המחקרית.