15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המכללה להקים ועדה שתכלול מומחים חיצוניים, אשר תסייע לעדכן את תוכנית הלימודים והסילבוסים של הקורסים כפי שפורט בדו"ח, ולדווח על הקמתה והרכבה לאגף להערכת איכות במל"ג עד 1.3.2017.
  5. תוכנית הלימודים המעודכנת תוגש לאישור המל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ז.
  6. על המכללה לגייס חברי סגל תקניים חדשים שהתמחותם בהנדסת תוכנה, ולדווח על כך למל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ז.