15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על האוניברסיטה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:

א.         על המוסד להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב. על התוכנית להנדסת תוכנה להיות תחת אחריותה של מחלקה אחת בלבד.

ב.         על המחלקה להכין תוכנית אסטרטגית אשר תתייחס לייחודיות של התוכנית בהנדסת תכנה ביחס לתוכניות דומות כדוגמת מדעי המחשב ומערכות מידע.

ג.          על המוסד למנות ועדת לימודים/ועדת היגוי לתוכנית, שתכלול גם מומחים חיצוניים בהנדסת תוכנה עם עדיפות למומחים מחו"ל. הוועדה תתייחס למבנה ותכני התוכנית כמפורט בדו"ח הוועדה, תוך מתן דגש לייחודיות שלה.

ד.         תוך שלוש שנים על המוסד לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא הנדסת תוכנה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ד לעיל, עד סוף שנה"ל תשע"ז.