15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

א.         על המוסד להגדיר את מטרת התוכנית להנדסת תוכנה כך שתבהיר  את  הייחודיות של תוכנית זו  ביחס לתחומים קרובים אחרים. בהתאם לכך, יש לוודא שתוכנית הלימודים תכלול קורסים מליבת תחום הנדסת תוכנה, ובהם קורסים בנושאים של פיתוח תוכנה, אבטחת תוכנה, הערכת איכות תוכנה וכיו"ב – כמפורט בדו"ח הוועדה.

ב.         על המוסד למנות ועדה שתכלול מומחים חיצוניים, אשר תפקח על תכנון מחדש והתאמה של תוכניות הלימודים לאור דו"ח הוועדה.

ג.          על המוסד להגדיל את היקף הסגל האקדמי שהתמחותו בהנדסת תוכנה, על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של התוכנית.

ד.         יש לוודא כי הסטודנטים המתקבלים לתוכנית, יהיו ברמה גבוהה דיה על מנת לעמוד בדרישות התוכנית, בין השאר באמצעות תגבור הידע במסגרת המכינות לתוכנית.

ה.         על המחלקה לפתח את תוכנית התואר השני באופן מעמיק וייחודי יותר בהשוואה לתוכנית התואר הראשון. לשם כך, יש לבסס את הלימודים בתואר השני על התכנים הנלמדים בתואר הראשון ולפתח את הסטודנט בהתאם ליידע זה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ה לעיל, עד לתאריך 01.03.2017.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס להמלצות המשמעותיות הבאות:

א.         הוועדה ממליצה למחלקה לפתח את הקשרים עם חברות ההיי טק המבוססות בצפון הארץ ולעשות שימוש במומחים הנמצאים שם, על מנת לפתח את אפשרויות הלמידה של הסטודנטים במכללה.

ב.         הוועדה ממליצה להוסיף עוד מעבדות מחשבים להוראה/תרגול.