13/08/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קולין בראונלי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לאוניברסיטת חיפה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
3. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית למחלקות לציוויליזציות ימיות וגאו-כימיה ימית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.
4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מאוניברסיטת חיפה להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.07.2020:

בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רנוי:
א. המבנה הארגוני הנוכחי, בו המחלקות (ציוויליזציות ימיות, גאו-כימיה ימית, וביולוגיה ימית) בבית הספר למדעי הים, כפופות גם לפקולטות למדעי הרוח ולמדעי הטבע, יוצר קשיים בניהול בית הספר. על מנת לחזק את בית הספר על חברי הסגל במחלקות לשתף פעולה באופן הדוק עם הנהלת בית הספר.
ב. יש לקיים דיון מעמיק בנוגע לתוכנית האסטרטגית של בית הספר ולנסח נהלים ברורים, תוך התייחסות למדיניות עתידית לגיוס וקידום חברי סגל, פיתוח תוכניות לימודים, מערך תמיכה בסטודנטים והקצאת משאבים עתידיים.
המחלקה לביולוגיה ימית:
ג. על המחלקה לביולוגיה ימית לגייס חבר סגל חדש בתחום הביו-כימיה במקום חבר הסגל בתחום הגיאו-כימיה הסביבתית אשר עתיד לצאת לגמלאות.
ד. מומלץ למחלקה להרחיב את תחומי המחקר במזרח הים התיכון ולשקול גיוסים חדשים בתחום הביוטכנולוגיה.
ה. על המחלקה לביולוגיה ימית לפעול לחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים והלאומיים בתחום הביולוגיה הימית.