13/08/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קולין בראונלי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את התרשמותה העמוקה של הוועדה הבינלאומית מתוכנית הלימודים לתואר "בוגר" במרכז האקדמי רופין, אשר יכולה להוות מודל לדוגמא לתוכניות אחרות לתואר ראשון בתחום.
3. על מנת לשמר ולהמשיך לשפר את רמתו של בית הספר למדעי הים, המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.