13/08/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קולין בראונלי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטה העברית על ההתייחסות הרצינית והפעולות שכבר נעשו ליישום המלצות הוועדה הבינלאומית. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהאוניברסיטה העברית להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.07.2020:

א. על ראש התוכנית בשיתוף חברי הסגל האקדמי הבכירים וראש המכון למדעי החיים, לקיים דיון מעמיק בנוגע לתוכנית האסטרטגית למחלקה אשר תכלול, בין היתר, התייחסות לחזון ומטרות התוכנית לתואר שני באוקיינוגרפיה ולוח זמנים למימושם.
ב. לאור הרכב הסגל המגוון בתוכנית, המגיע ממחלקות וממכוני מחקר שונים, יש להגדיר באופן ברור את תפקידו ותחומי האחריות של ראש התוכנית.
ג. יש להקצות משאבים להתנעת תהליך של שיתופי פעולה מחקריים עם סטודנטים ,פתיחת קורסי סמינר חדשים בתחום אוקיינוגרפיה והתנסויות בלמידה מרחוק.
ד. על הנהלת המוסד, להבטיח כי כל המשרות של חברי הסגל הפורשים יישארו בבית הספר, ויאוישו ע"י חברי סגל חדשים מתחום מדעי הים.
ה. על המחלקה לבחון ולתכנן בקפידה גיוס חברי סגל חדשים, ואף לשקול מינויים משותפים עם פקולטות/מחלקות אחרות, למילוי התקנים הפנויים שיווצרו בעקבות הפרישה הקרבה של חברי סגל.