28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת חיפה, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מאוד התרשמה מתוכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת חיפה ומצאה כי קיים איזון בין קורסי החובה וקורסי הבחירה בתוכנית, וישנו שילוב טוב בין דיסציפלינות שונות הנוגעות לתחום המשפט.
  4. על מנת לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, הציעה הוועדה מספר המלצות המפורטות בדו"ח שהוגש למל"ג.