28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים בישראל

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין הדו"ח הכללי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים בישראל, והחליטה כלהלן:

  1. מחקר ופרסומים אקדמיים

לדעת הוועדה הבינלאומית, מחקר משפטי הוא גם בעל מאפיינים מקומיים וכי המשקל הרב שניתן לפרסומים בשפה זרה ובאכסניות זרות גורם להטיית תחומי המחקר המשפטי בארץ, למחקר העוסק בעיקר בשיטות משפט זרות. הוועדה הבינלאומית מקבלת את החשיבות של פרסומים של חוקרים ישראלים בחו"ל, אך מבקרת את הפרקטיקה הנוהגת כיום לפיה ניתן משקל מוגזם, מכריע ולעתים בלעדי לפרסומים באנגלית, במיוחד בכתבי עת שעורכיהם סטודנטים.

א.         המל"ג מקבלת את המלצת הוועדה הבינלאומית לעודד מחקר על המשפט הישראלי בכלל ובשפה העברית בפרט.

ב.         במסגרת הליכי קידום ראוי כי יינתן משקל למחקרים ראויים המתפרסמים בשפה העברית ולמחקרים העוסקים במשפט הישראלי.

ג.          לאור הבעייתיות בתקצוב מחקרים המבוצעים בשפה העברית, המל"ג מבקשת מהות"ת לבחון את שאלת התקצוב של מחקרים ופרסומים אלה בתחום המשפטים.

ד.         המל"ג ממליצה למוסדות להקים ועדה המורכבת מנציגים של כל הפקולטאות ובתי הספר למשפטים, אשר תדון בנושא יישום המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית בנוגע לקידום סגל אקדמי ולעידוד מחקר ופרסומים על המשפט הישראלי-בכלל ובשפה העברית בפרט, ותגבש סטנדרטים בנושא.

ה.         המל"ג מעבירה את המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית הנוגעים למחקר ופרסומים אקדמיים, לתשומת ליבה של הוועדה העליונה לקידום פרופסורים בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים ולפורום יושבי ראש ועדות עליונות למינוי פרופסורים.

 

  1. קליניקות מקצועיות בלימודי משפטים

הוועדה הבינלאומית סברה כי:

  • רצוי לבסס את מערכי הקליניקות על תקציבי המוסדות יותר מאשר על מענקים מגורמי חוץ;
  • יש מקום לשפר את תנאי ההעסקה ודרג ההעסקה של סגל הקליניקות.
  • נחוצה שקיפות בתהליך הבחירה של תכני העיסוק של הקליניקות במיוחד כאשר אלה נקבעים על ידי בעלי עניין חיצוניים למוסדות.
  • יש להגביר את שיתוף הפעולה בין הפעילות הקלינית לבין כלל סגל המוסדות ומרכזי המחקר שלהם.

לאור המלצות הוועדה הבינלאומית המל"ג נמצאת בתהליך בדיקה של נושא הקליניקות, תוך התייחסות להערות אלה.

  1. יחס סגל סטודנטים

א.         המל"ג מאמצת את החלטת ועדת המשנה שלא לדרוש להקטין את יחס סגל סטודנטים בתוכניות למשפטים מ80:1 ל60:1.

ב.         המל"ג מחליטה כי במהלך התואר ישתתף הסטודנט בלפחות שני קורסים שבהם מספר הסטודנטים יהיה 30 או פחות ויועבר על ידי חבר סגל בתקן קבוע. החלטה זו תועבר על ידי האגף האקדמי של המל"ג לטיפול ועדות האקרדיטציה הבודקות תוכניות לימודים קיימות וחדשות בתחום המשפטים.

  1. תוכניות לדוקטורט

כיום מתקיימות ארבע תוכניות לדוקטורט במשפטים ולדעת הוועדה הבינלאומית הן כולן ברמה גבוהה. אין מחסור בתלמידי דוקטורט ובוגרי הדוקטורט לרוב מתקשים למצוא תעסוקה באקדמיה. לפיכך הוועדה הבינלאומית ממליצה לאשר פתיחת תוכניות דוקטורט חדשות במשפטים רק בתנאי שהמל"ג תוודא כי התוכנית החדשה תוכל להכשיר סטודנטים ברמה שאינה נופלת מתוכניות הדוקטורט הקיימות ובהתאם לדרישות הכתובות בדו"ח הכללי של הוועדה.

ההמלצה בנוגע לתוכניות הדוקטורט תועבר לידיעת הוועדות שיידרשו לנושא הדוקטורט במשפטים.

  1. דיווח ופרסום נתונים

המל"ג מקבלת את ההמלצה של הוועדה הבינלאומית לפיה יש חשיבות לגילוי נאות של נתונים בנוגע לסטודנטים ובוגרים בתחום המשפטים. לפיכך, תיבדק האפשרות כיצד ניתן ליישם בהקדם האפשרי את ההמלצה לפיה ראוי לפרסם את הנתונים בדבר:

א.         יחס הסגל-סטודנטים בתוכנית.

ב.         אחוז הבוגרים אשר עושים התמחות, פרוט לגבי מקומות ההתמחות ועיסוקי הבוגרים לאחר סיום ההתמחות.

ג.          תוצאות בחינות הלשכה של כל אחד מהמוסדות, תוך ציון אחוז הבוגרים אשר ניגשים לבחינה בכל שנה.

ד.         היכן מועסקים הבוגרים לאחר סיום התואר ובאילו תפקידים.

  1. מפגש ראשי מחלקות

המל"ג ממליצה לקיים מפגש עם כל ראשי הפקולטאות למשפטים בארץ לשם דיון בסוגיות העולות מהדו"ח הכללי של הוועדה. הדיון יעסוק בין היתר, בנושא הקמת וועדה המורכבת מנציגי הפקולטאות ובתי הספר למשפטים אשר תדון ביישום המלצות וועדת ההערכה הבינלאומית בנוגע לקידום סגל אקדמי ולעידוד מחקר ופרסומים על המשפט הישראלי בכלל, ובשפה העברית בפרט, וגיבוש סטנדרטים בנושא.