16/05/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי מחקר למדעי הים

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי מחקר למדעי הים.

ות"ת ממליצה למל"ג לאמץ את המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר למדעי הים כדלהלן:

 1. המלצות רוחביות:
  • יש להקים ועדת היגוי לאומית בתחום הים שתעסוק בתכניות אסטרטגיות, תחומי מחקר, תכניות לימודים, צרכי המשק ועוד. הוועדה תכלול נציגים אקדמיים מהוועדות המדעיות בשני מרכזי המחקר למדעי הים, ונציגים של גופים רלוונטיים לנושא.
  • על הקהילה האקדמית מתחום מדעי הים, ובפרט הוועדות המדעיות של מרכזי המחקר, להכיר יותר בחשיבותו של מחקר יישומי ולעודד את החוקרים גם בכיוון זה.
  • על הנהלות המרכזים לפעול לערב את הנהלות האוניברסיטאות השותפות, על מנת להבטיח את תמיכתן במרכז (אדמיניסטרטיבית ותקציבית), מעורבותן הפעילה בהתפתחותו וייצוגו בממשלה ובקהילה המדעית.
  • יש לבחון את אופן התקצוב של תחום מדעי הים.
  • המשך תקצוב שני מרכזי המחקר על ידי ות"ת יותנה ביישום ההמלצות המוגדרות כחיוניות (essential) בדוחות הפרטניים של כל אחד מהמרכזים.
  • על המל"ג לבצע כל 4-5 שנים תהליך הערכת איכות לכל אחד מהמרכזים, באמצעות ועדה בינלאומית.

 

 1. המרכז הישראלי לחקר ים התיכון – MERCI
  • על המרכז לחקר הים התיכון לגבש מיידית ולפעול בהתאם לתכנית אסטרטגית מדעית הכוללת התייחסות לנושאים הבאים:
   1. ייעודו הכללי ומטרותיו.
   2. הגדרת תחומי פעילותו בהתבסס על התשתיות הקיימות ושת"פ בינלאומיים.
   3. מקומו והשתלבותו ברמה הלאומית של תחום מדעי הים.
   4. רציונאל ברכישת התשתיות בעבר ובעתיד, והאופן בו הן נותנות מענה לחזונו.

על המרכז להגיש את התכנית האסטרטגית המלאה לות"ת עד 1.11.2018.

 • על מנת להבטיח שימוש יעיל בתשתיות החדשות שנרכשו ע"י המרכז עם הקמתו, על המרכז לגבש מדיניות תקציבית מפורטת לרכישה ותפעול של כלל התשתיות העומדות לרשותו, בהתבסס על התכנית האסטרטגית כאמור לעיל.

על המרכז להגיש את התכנית התקציבית המלאה לות"ת עד 1.11.2018.

המשך התקצוב למרכז ע"י ות"ת, יותנה ביישום ובאישור התכנית האסטרטגית והתקציבית כמפורט בסעיפים א' וב'.

 • על המרכז, להקים בתוך שלושה חודשים ועדת היגוי חיצונית, אשר תלווה ותייעץ לו בעניין פעילותו והתפתחותו. מומלץ כי לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה משותף גם למכון הבינאוניברסיטאי באילת. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת על פעילותה וממצאיה אחת לשנה.
 • בהתבסס על התכנית האסטרטגית, על המרכז להשיג משאבים נוספים שיאפשרו לכלל החוקרים להשתמש בתשתיות היקרות אשר עלות השימוש בהן חורגת מהמסגרת של התקציב השוטף שלהם.
 • מומלץ למרכז לשפר את התאום עם חקר הימים והאגמים לישראל (חיא"ל) בנוגע לשימוש בימי ספינת המחקר "בת גלים" מבחינה תקציבית, ארגונית ואדמיניסטרטיבית.
 • על מנת לחזק את תחושת השייכות של החוקרים המגיעים ממוסדות שונים למרכז, ואת שיתופי הפעולה ביניהם, חשוב לייצר תשתית אקדמית ומפגשים משותפים לכלל החוקרים במרכז.
 • יישום ההמלצות על ידי המרכז, ייבחן ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה), תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.

 

 1. המכון הבינאוניברסיטאי באילת – IUI
 • על המכון הבינאוניברסיטאי באילת לפתח וליישם מיידית תכנית אסטרטגית מדעית שתכלול התייחסות למקומו ותפקידו של המכון במרחב הלאומי. התכנית תמפה את תחומי המחקר וההוראה, תוך התייחסות לדרישות הלאומיות והתקציביות להפעלתם.

על המרכז להגיש את התכנית האסטרטגית המלאה לות"ת עד 1.11.2018.

פיתוח ויישום התכנית האסטרטגית, יהווה תנאי להמשך מימון ות"ת למכון.

 • על המכון למסד מבנה ניהולי שיכלול: מנהל מדעי, מועצת מנהלים, ועדת ייעוץ חיצונית בינלאומית ומנהל אדמיניסטרטיבי. יש לערב יותר את חברי הסגל התושבים בהתנהלות המכון ומומלץ לשקול לשלב בכך גם נציג של גורמים הרלוונטים לתחום מדעי הים.
 • על המכון, להקים בתוך שלושה חודשים ועדת היגוי חיצונית, אשר תלווה ותייעץ לו בעניין פעילותו והתפתחותו. מומלץ כי לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה משותף גם למרכז הישראלי לחקר הים התיכון. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת על פעילותה וממצאיה אחת לשנה.
 • כחלק מהתכנית האסטרטגית של המכון, יש להגדיל את המסה הקריטית של חוקרים "תושבים" במכון, תוך מתן תמיכה ראויה (תקציבית ואדמיניסטרטיבית).
 • על מנת לבסס את מעמדם של הדוקטורנטים במכון, יש להקים מנגנון תמיכה בראשותו של איש סגל תושב, שיוודא את קיומו של סיוע אקדמי ואדמיניסטרטיבי עבורם (שילוב הדוקטורנטים בוועדות שונות במכון, הנחיה מסודרת ע"י אנשי סגל ועוד).
 • יש למקסם את ניצול התשתיות הייחודיות הקיימות במכון על ידי כלל המוסדות השותפים.
 • מומלץ להמשיך ולקיים את שיתופי הפעולה ההדדיים עם הקהילה המקומית שיביאו תרומה לעיר אילת ולהעצמת מיקומו וחשיבותו הלאומית והכלכלית של המכון.
 • יישום ההמלצות על ידי המכון, ייבחן ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה), תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.