15/03/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום מינהל עסקים – המלצת מל"ג לות"ת

  1. ות"ת ממליצה למל"ג לא לאשר פתיחת תכניות חדשות במנהל עסקים בשנים הקרובות במוסדות מתוקצבים.
  1. ות"ת תבחן את הטענה שעלתה בדוח לגבי המחסור החמור בסגל בתחום החשבונאות, ואת האפשרות להתמודד איתה במידת הצורך על ידי שינוי והתאמה של כלל מל"ג לצורך השגת המטרה.
  1. על מנת לתמוך במחקר ברמה עולמית במנהל עסקים, ות"ת תעודד את המוסדות לשיתוף פעולה לאיגום משאבי מחקר והוראה.
  1. ות"ת תבחן האם ההנחייה לפיה יש לחלק את עומס ההוראה לשני סמסטרים, מקשה על חברי סגל צעירים בהקצאת זמן מרוכז למחקר.
  1. מעקב אחר יישום ההחלטה:

בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות שיועדו למל"ג ולות"ת במסגרת ההחלטה הנ"ל.