26/06/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת תחום בריאות הציבור ומינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'רלד קומינסקי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה ליישם את המלצות הוועדה הבינלאומית הבאות:

א.         לכנס את ראשי המחלקות ובתי הספר בתחום לצורך דיון בהגדרת תחום בריאות הציבור ובחינת הנושאים העקרוניים שהועלו על ידי ועדת הערכה הבינלאומית (תחומי ליבה בתוכנית, התאמת הסגל לתוכנית, מיקומו של המחקר היישומי, אפשרויות תעסוקה בתחום ועוד).

למפגש זה יוזמנו נציגים של:

  1. תוכניות בבריאות הציבור או מינהל מערכות בריאות
  2. משרד הבריאות וקופות החולים
  3. סוכנויות בינלאומיות לבריאות הציבור (למשל, CEPH או APHEA).
  4. סטודנטים רלוונטיים לתחום

ב.         במסגרת התואר השני MPH  ((Masters of Public Health חשוב לעודד ביצוע תזה הכוללת מחקר יישומי.