16/09/15

דו"ח הוועדה העקרונית לבחינת הדגם המנחה ל-B.A. כללי/רב-תחומי

  1. בישיבתה ביום 6.9.2015 דנה ות"ת בדו"ח הוועדה העקרונית לבחינת הדגם המנחה לA. כללי/רב תחומי.
  2. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג שלא לאמץ את דו"ח הוועדה, בהתבסס על חוות הדעת התקציבית לפיה, החלת הדגם המנחה המוצעת, יוביל בוודאות לגידול בהוצאות ולהשלכות תקציביות משמעותיות ביותר על המוסדות, ובהתבסס על העובדה כי מדיניות המל"ג היא לצמצם את מספר הסטודנטים הלומדים בתכניות אלו, והן משום שהדגם המנחה המוצע אינו מוטה תעסוקה, והן משום שהדגם המוצע אינו מתאים לאופי המוסדות בהתאם מתקיימות התוכניות.