08/08/17

דו"ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים (סטנדרטים) בתחום מדעי המחשב

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא דו"ח הוועדה העקרונית לעדכון מתכונת הלימודים (סטנדרטים) בתחום מדעי המחשב, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה העקרונית בראשות פרופ' עמירם יהודאי על עבודתה הרבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. בהתבסס על דיון בתגובות המוסדות לדו"ח מחליטה מל"ג שלא לאמץ את דו"ח הסטנדרטים המעודכן ולהמשיך לנהוג בהתאם לקריטריונים שנקבעו במסמך 'קווים מנחים והגדרות לתוכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב' (החלטת מל"ג מיום 27.9.2016).
  3. בהתאם לכך, המועצה מבטלת את החלטותיה מיום 15.7.2008 בעניין 'ההמלצות הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב'; ומיום 28.6.2005 שעניינה 'כינוי התואר הראשון במדעי המחשב במוסדות שאינם אוניברסיטאות'.