28/06/17

דו"ח הוועדה לבדיקת ההכרה של המרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום 28.6.17 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי שלם לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והיא מחליטה להמליץ למל"ג כדלהלן:

אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים והעסקת סגל, להעניק ההכרה זמנית בשלוש שנים למוסד בכפוף לתנאים הבאים:

  1. המוסד יפעל על פי עיקרי הדברים המפורטים במתווה הרב-שנתי לאיתנות פיננסית שהציג המוסד במכתבו מיום 30.3.17, ובלוחות המתווה הפיננסי לשנים תשע"א- תשפ"א מיום 7.5.17.
  2. המוסד יפעל במסגרת תקציב מאוזן ובהתאם לגיוס התרומות בפועל לתקציב השוטף.
  3. המוסד יפעל לגייס את יעדי התרומות הצמיתות ולעמוד במתווה הקרנות הצמיתות שהציג.
  4. ביצוע המוסד בהיבט הפיננסי במהלך שנות התכנית לשנים תשע"ז-תשפ"א יבדקו בפרמטרים של איתנות פיננסית מוסדית.
  5. המוסד יגיש דוח על ביצוע המתווה בסיום כל שנה משנות המתווה.
  6. המוסד יגיש מדי שנה דוחות כספיים בהתאם לכללים המקובלים להכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות וכללי הדיווח של ות"ת.
  7. המוסד יגיש דוח תיקון ליקויים לדוח גינזבורג, ולא יאוחר מיום 30.7.18.
  8. בנוסף, אישור התיקונים הנדרשים בתקנון המכללה על ידי האסיפה הכללית עד סוף חודש יוני 2017 וקבלת אישור רשם התאגידים כנדרש.