24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום מדעי הים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קולין בראונלי על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לאוניברסיטת בן גוריון ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מאוניברסיטת בן גוריון להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.07.2020:

א.        על ראש המחלקה יחד עם חברי הסגל האקדמי הבכירים ובשיתוף פעולה עם ראש התוכנית באילת, לקיים דיון מעמיק בנוגע לבניית תוכנית אסטרטגית למחלקה אשר תכלול בין היתר:

  1. התייחסות לחזון ומטרות התוכנית ולוח זמנים למימושם
  2. מדיניות עתידית לגיוס וקידום חברי סגל בתחומי ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

iii.         אפשרויות ללמידה מרחוק בקמפוס באילת.

ב.         מבנה התוכנית הינו צר מדי ואינו משקף את מכלול התכנים שבתחומי הביוטכנולוגיה, על כן  יש להרחיב את תוכנית הלימודים בתחומי ביולוגיה ימית וביוטכנולוגיה, לחזק את שיתוף הפעולה עם המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, ולהוסיף קורסים בנושאים הבאים:marine/microbial genomics, natural products, bio-energy bioremediation.  אחרת, על המחלקה לשקול לשנות את שם התוכנית בכדי שישקף באופן מדויק את התכנים הנלמדים.

ג.          מודל הלימודים הנוכחי, שבו רק שנת לימודים אחת מתקיימת באילת, אינו מצליח למשוך מספר סטודנטים המאפשר את קיום התוכנית; מומלץ לפתח תוכנית לימודים חדשה שתתקיים במלואה בקמפוס באילת, תוך פיתוח מעבדות חדשות ובחינת האפשרות ללמידה מרחוק.