01/12/15

דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דייויד וסרשטיין על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה התייחסה למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         הבאת הסטודנטים שמתקבלים למחלקה לרמה אחידה בשפה הערבית בשנה הראשונה ללימודיהם.

ב.         על המחלקה להוסיף לתוכנית הלימודים יותר קורסים העוסקים בערבית מודרנית (Modern Standard Arabic) מדיה ערבית וכיו"ב.

ג.          המחלקה מתבקשת להרחיב את הלימוד לערבית מדוברת מעבר לשנת הלימודים היחידה שמוקדשת לכך כיום.

ד.         על המחלקה להציע בתוכנית הלימודים יותר קורסים בספרות והיסטוריה אסלמית (ניתן להתבסס על המחלקה ללימודי מזרח תיכון).

ה.         גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-ה לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד לתאריך 1.9.2016.
  2. בנוסף לסעיפים הנ"ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         על מנת להדגיש את ייחודה ואופייה של המחלקה לערבית דווקא באוניברסיטת בר אילן, ממליצה הוועדה לשלב לימודי פיקה (FIQH) לתוכנית הלימודים.

ב.         מומלץ להקטין את מספר הסטודנטים בכיתה במידת האפשר.