01/12/15

דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דייויד וסרשטיין על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לערבית באוניברסיטת חיפה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה התייחסה למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         במסגרת התואר הראשון, על המחלקה להוסיף מגוון קורסים מעבר לתחביר ערבי ושפה ערבית, ולחשוף את הסטודנטים במחלקה לדיסציפלינות נוספות שיכולות להרחיב את השכלת הסטודנטים ולהרחיב את הבנתם בתחום.

ב.         הוספת קורסים במסגרת התארים המתקדמים, על מנת להגביר את השכלת הסטודנטים בתחום ולעבות את תוכנית הלימודים.

ג.          הצעת סדנאות העוסקות בכתיבת דיסרטציה במסגרת התואר השלישי.

ד.         חשוב לדאוג למקום פיזי ולציוד הולם לסגל זוטר- כולל מחשבים ומרחב עבודה.

ה.         גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 3 א-ה לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן , עד לתאריך 1.9.2016.
  2. בנוסף לסעיפים הנ"ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         הגברת שיתוף הפעולה עם המחלקות להיסטוריה של המזרח התיכון וספרות משווה.

ב.         הוספת מבחן בעל פה והגנה על הדיסרטציה לתואר השלישי.