01/12/15

דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית – האוניברסיטה העברית

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דייויד וסרשטיין על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לערבית באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה להערכת איכות התרשמה מאוד מהמחלקה לערבית באוניברסיטה העברית ורואה בה מחלקה בעלת משקל משמעותי בתחום, ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.
  4. המועצה להשכלה גבוהה התייחסה למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         מציאת תחלופה לכל חבר סגל שיוצא לגמלאות. מומלץ שהסגל המגויס החדש, יכסה את ההתמחויות של חברי הסגל היוצא.

ב.         תגבור התמיכה האדמיניסטרטיבית במחלקה על מנת למנוע עיסוק מתמיד של חברי הסגל באדמיניסטרציה שוטפת.

ג.          הוספת קורסים בתואר ראשון בספרות והיסטוריה של התחום ושימוש בערבית מודרנית (Modern Standard Arabic), על מנת לשפר את הידע של הסטודנטים בשפה.

ד.         הוספת קורס בשיטות מחקר לתואר השני.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 4 א-ד לעיל, ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד לתאריך 1.9.2016.
  2. בנוסף לסעיפים הנ"ל המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         המשך פיתוח הפרויקט של המילון הערבי- אנגלי המקוון של המחלקה, ומציאת מקורות מימון על מנת לחזק יוזמה זו.

ב.         הוועדה רואה חשיבות רבה ב-"מכון הירושלמי לחקר הערבית והאסלאם" וממליצה לעודד ולתמוך בפעילות המכון עד כמה שניתן.