01/12/15

דו"ח הוועדה להערכת איכות בשפה וספרות ערבית – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה לערבית באוניברסיטת תל אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה התייחסה למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         הוספה של לפחות עוד שני חברי סגל בכיר למחלקה לארבעת חברי הסגל הבכיר הקיימים כיום.

ב.         הגדלת מספר הקורסים הניתנים בתחום ולהוסיף קורסים בנושאים: ספרות קלאסית, תאוריה בספרות מודרנית, תיאטרון מודרני ומדיה ערבית

ג.          העשרת הספרייה כמפורט בדו"ח וכלהלן:

  • הגדלת מספר כתבי העת העוסקים בתחום, וספרים בערבית קלאסית ומודרנית בכל התחומים.
  • תגבור כוח האדם בספריה.

ד. גיבוש סמינרים מחלקתיים קבועים לסטודנטים לתארים מתקדמים.

ה. הסגל מתבקש לספק לסטודנטים סילבוסים מפורטים לקורסי הלימוד.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות שפורטו בסעיף 3 א-ה לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן עד לתאריך 1.9.2016.