24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מודה למכללת אלקאסמי על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  4. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.         עדכון והתאמת תוכנית הלימודים על מנת להבטיח איזון בין תחומי הדעת השונים הנלמדים בתוכנית.

ב.         פעילות למיגור תופעת ההעתקות.

ג.          הסדרת הקצאת המכסות והתקנים לקידום אנשי סגל, תוך הקפדה על שקיפות בתהליכי המינוי והקידום.

ד.         הקפדה על קריטריונים מקצועיים וברורים לבחירת מורים מאמנים בהכשרה המעשית, הכוללים: ניסיון בהוראה, המלצות ממנהלי בתי הספר ונכונות וזמינות להדריך את הסטודנטים.

ה.         הגדרה ופרסום של הקריטריונים למתן ציונים בבחינות ובעבודות לסטודנטים, והקפדה על הערכה בהתאם.

ו.          הקפדה על קריאה של חומר ביבליוגרפי בערבית ובשפות נוספות.