24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך אורנים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת אורנים על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. המל"ג רושמת לפניה את תפקידה הייחודי של מכללת אורנים כמכללה היחידה לחינוך המכשירה מורים לערבית למגזר היהודי.
  4. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  5. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.         הסדרת תהליך גיוס הסגל.

ב.         גיוס איש סגל נוסף בתחום הלשון.

ג.          הוספת  שעות ללימוד פרטני עבור סטודנטים אשר אינם דוברי ערבית כשפת אם.