24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת דוד ילין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  4. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.         סגל החוג מורכב מאנשים מוכשרים אשר מועסקים במוסד במשרות מצומצמות ביותר. על המוסד להשקיע מאמצים לקידום אנשי הסגל בחוג והעלאת היקפי המשרות שלהם, על מנת שיוכלו לבסס את מקומם בחוג ולתרום לחיזוקו.

ב.         שיפור ההכשרה המעשית.