24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללה הערבית חיפה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  4. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.         יצירת הבחנה ברורה יותר בין המסלול היסודי והעל-יסודי תוך מתן קורסים ייעודיים לגילים השונים, גם במסלול רב-גילי, ובמיוחד בפן הדידקטי.

ב.         על ראש החוג לדאוג לגיבוש תוכנית לימודים מאוזנת ומגוונת בשיתוף כל חברי הסגל.

ג.          הסדרת תהליך גיוס הסגל ומינוי ראש החוג.

ד.         הגבלת מספר הסטודנטים בכיתות.

ה.         הקפדה על עמידת הסטודנטים במטלות המופיעות בסילבוסים ומתן ציונים המשקפים