24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת קיי על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  4. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.           בחינה מחדש של אופי ומבנה תוכנית הלימודים תוך התייחסות לסוגיות הבאות:

– מתן מענה לצרכי הלומדים במסלול היסודי והעל-יסודי על ידי יצירת היבטים גילאיים

ייחודיים בתוכנית הלימודים בערבית.

– בחינה מחדש של חובת ההתמחות הכפולה בערבית ובעברית בתוכנית הדו-חוגית.

ב.         השקעה בחיזוק השליטה בשפה הערבית התקנית של סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם או טרם תחילת לימודיהם.

ג.          פתיחה מחודשת של תוכנית הסבת האקדמאים (שח"ף) משותפת לערבים וליהודים.

ד.         ניסוח קריטריונים ברורים ושקופים למינוי וקידום סגל.

ה.         הקמת "תא בוגרים" אשר יאפשר מעקב רשמי אחר הבוגרים וכינון קשר של המכללה עם מעסיקים בפועל, מעסיקים פוטנציאליים ושוק התעסוקה בכלל.

ו.          בחינה מחודשת של מערך ההדרכה הפדגוגית בחינוך העל-יסודי .