24/09/19

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אברהים טאהא, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללת סכנין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות הננקטות ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי של ועדת ההערכה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020).
  4. כמו כן, קוראת המל"ג למוסד ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות המופיעות בדו"ח הפרטני ולפעול ליישומן, ולדווח עד תחילת שנה"ל תשפ"א (1.9.2020) על יישום ההמלצות הבאות:

א.   עדכון והתאמת תוכנית הלימודים כך שיהיה איזון וגיוון בין תחומי הלימוד:  לשון, מיומנויות, ספרות קלאסית וספרות מודרנית.

ב.   הקפדה על כך שמרצים ילמדו קורסים בהתאם לתחום התמחותם.

ג.    גיוס איש סגל שהתמחותו העיקרית היא בתחום הלשון.

ד.   הגבלת משך כהונת ראש החוג.