20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת אורות ישראל ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לשתף את חברי הסגל בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג לגיל הרך.

ב.         להקפיד על התאמת הרקע האקדמי של המרצים לתכני הקורסים אותם הם מלמדים.

ג.          להבנות את תוכנית הלימודים כך שהרחבת הסמכה לעבודה בכיתות א'-ב' לא תבוא על חשבון ההתנסות המעשית בגני ילדים.

ד.         לבנות מחוונים להערכת ההתנסות שישקפו את תכני ההתנסות ואת הדרישות מהסטודנטיות בכל שנה.