20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – אלקאסמי – מכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת אלקאסמי ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לשתף את חברי הסגל בתהליכי החשיבה והפיתוח של החוג.

ב.         לאפשר גישה למאגר PsychNet.

ג.          לשלב מקורות מחקריים עדכניים בחומרי הקריאה של הקורסים.

ד.         לשפר את רמת מרכז המשאבים לגיל הרך שבו ניתן לעבוד ולהכין את חומרי ההוראה לגן.