20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת אמונה אפרתה ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לשתף את חברי הסגל המלמדים בתוכנית בתכנון תוכנית הלימודים ובהתאמת קורסי החינוך והחטיבות להכשרת אנשי חינוך לגיל הרך.

ב.         לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים, גם באנגלית.

ג.          לדאוג לגישה למאגר המידע PsychNet.

ד.         להקצות משאבים ולבנות תשתית שתאפשר עריכת מחקר בקרב סגל הגיל הרך.