20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת גורדון ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לפעול באופן אקטיבי לשדרוג רמת ההשכלה האקדמית של חברי הסגל בחוג לגיל הרך כך שרובם המכריע יהיו בעלי תואר שלישי.

ב.         ליצור מנגנון מרכזי (Top-Down) בחוג, האחראי על מבנה הקורסים והדרישות בהם.

ג.          לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים.

ד.         ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים, מטלות ודרישות הקדם.

ה.         להנגיש את כל שטחי המכללה לבעלי מוגבלויות.