20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללה הערבית חיפה ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לשלב בחומרי הקריאה בקורסים מקורות מחקריים עדכניים.

ב.         להבטיח קשר בין נושאי הקורסים הנלמדים בכל שנה לבין ההתנסות המעשית.

ג.          ללמד את הסטודנטיות לכתוב עבודות בהירות על פי כללי כתיבה אקדמיים מקובלים.

ד.         על המדריכות הפדגוגיות לשמור על קשר עם הגננות המאמנות ולהדריך אותן (תוך שילוב  דרכי הוראה עדכניות).

ה.         לתגבר את הסיוע והייעוץ לסטודנטים ולדאוג למתן מידע מסודר בנוגע למלגות.