20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת חמדת הדרום ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים, מטלות ודרישות הקדם.

ב.         לשלב בחומרי הקריאה בסילבוסים מקורות מחקריים עדכניים.

ג.          לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.

ד.         לקיים הדרכה פדגוגית הקשורה להתנסות בפועל בשדה, ובהיקף מתאים לצרכים, תוך התאמת משרת המדריכות הפדגוגיות והיקף שעות העסקתן למטלות הנדרשות מהן בפועל.

ה.         להקים מרכז משאבים שיהווה מקום למפגש ועבודה של הסטודנטים ויאפשר להן להיחשף לשיטות עבודה וחומרים, ולקבל הדרכה וסיוע בהכנת פעילות ולעבודה בגן.