20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – מכללה ירושלים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללה ירושלים ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לאתר חברי סגל בעלי פוטנציאל ללימודים אקדמיים מתקדמים בגיל הרך ולקדמם על-מנת שיהוו את עתודת המרצים בתחום זה במכללה.

ב.         לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.

ג.          להגדיל את מספר הקורסים העוסקים בשיטות מחקר – לפחות קורס אחד בכל אחד מסוגי המחקר – איכותני וכמותני.

ד.         לעקוב באופן שיטתי אחר הגורמים לנשירת סטודנטיות.

ה.         לתאם בין תכני הקורסים העיוניים לבין תכני ההדרכה והשיעור המלווה וכן בין המרצים בקורסים העיוניים למדריכות הפדגוגיות.