20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת סכנין ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         על המכללה לקבוע ולפרסם כללים ברורים לקידום חברי סגל.

ב.         לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים, במקביל יש לצמצם בחלק מהקורסים את רשימות קריאת החובה ולמקד אותן.

ג.          לתקן את חוסר השוויון המובנה בתהליך ההכשרה המעשית בין הסטודנטיות המקבלות הכשרה במסגרת דגם  "אקדמיה-כיתה" לבין אלה המקבלות הכשרה במסלול המסורתי.

ד.         ליצור תיאום ורצף בין הקורסים השונים וההכשרה המעשית מבחינת תכנים, מטלות ודרישות הקדם.

ה.         לחשוף את הסטודנטים להתנסות במגוון מתודות מחקריות בעברית ובאנגלית.

ו.          להרחיב את התשתיות הפיזיות על מנת לקיים תוכנית לימודים לגיל הרך.