20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת סמינר הקיבוצים ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לבחון מחדש את נתיבי הלימוד במחלקה לגיל הרך וכן את תוכנית הלימודים בפועל ולהגדיר ביתר בהירות את ייחודיותו של כל נתיב.

ב.         לשלב בחומרי הקריאה מקורות מחקריים עדכניים.

ג.          להעלות את רמת הדרישות האקדמיות מהסטודנטים ולטפל בנושא אינפלציית הציונים.

ד.         לדאוג להתאמה של הרחבת ההסמכה לכיתות א'-ב' ולחינוך מיוחד, מבלי לפגוע בהכשרה לגיל הרך.

ה.         ליצור מרחבי עבודה אישיים למרצים ולמדריכים הפדגוגיים.