20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת קיי ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לגייס ולקדם אנשי סגל ערביים במסלול הגיל הרך, להרחיב את סגל המרצות והמרצים במסלול הבדווי ולתמוך בפעילות מחקר בקרב סגל זה.

ב.         לפעול למתן ביטויים נוספים למפגש היהודי-בדווי המתקיים במסלול. (מועדי בחינות, התאמת לוח השנה האקדמית, שילוט דו לשוני מקיף).

ג.          להבטיח רצף לימודים בין הקורסים בשנים השונות ולהימנע מחזרתיות של תכנים בקורסים השונים.

ד.         במסלול הבדווי יש לדאוג להלימה טובה יותר לגיל הרך של קורסים הנוגעים לתחום האוריינות והשפה.

ה.         לבדוק באופן מעמיק את תופעת הנשירה, במיוחד בקרב סטודנטיות בדוויות, ולבחון דרכים לשיפור תהליך הקבלה והתמיכה בסטודנטיות המתאימות להיות גננות.