29/05/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות – במכללה האקדמית להנדסה ירושלים (סמינר "תמורה")

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב-22.3.2018 וב-13.5.2018 בהתאמה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות ועדת ההערכה המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה-31.7.2018.
  3. הוועדה התרשמה מאד מהמאמץ הרב המושקע בהכנסת הבנות החרדיות לעולם הנדסת התוכנה, בתוכנית הלימודים הייחודית ובתלמידות עצמן. כמו כן התרשמה הוועדה מההתלהבות ומהיכולות שהתלמידות מפגינות, בעיקר לאור פערי הרקע ההתחלתיים וכן התרשמה מעומק המחויבות של צוותי ההנהלה וההוראה להצלחת התוכנית.
  4. יחד עם זאת, ולאור ממצאי ועדת ההערכה, המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 31.10.2018:

א.         יש להציע קורסי בחירה לסטודנטיות בשנים המתקדמות לתואר.

ב.         יש לוודא שהמאמצים לגיוס מרצות חרדיות לא יבוא על חשבון השאיפה למרצים בעלי תואר שלישי. לפיכך, הכרחי כי לפחות 50% מהסגל המלמד בתוכנית יהיה בעל תואר שלישי ומעלה.

ג.          יש להרחיב במוסד את היקף הסגל האקדמי הקבוע בתחום הנדסת תוכנה כך שייתן מענה לגידול במספרי הסטודנטים הנובע מקיום התוכנית במסגרת החרדית.

ד.         יש לדאוג לשיפור התשתיות הפיזיות בקמפוס ולהקצות לסטודנטיות אזור שקט או ספריה שם יוכלו להתמקד בלימודים בזמנן החופשי.

ה.         יש למנות צוות טכני קבוע לתמיכה בתשתית המחשבים במסגרת החרדית (ובכלל זה לוודא כי כל התוכנות הנדרשות והמחשבים, נגישים לכלל הסטודנטיות גם מעבר לשעות ההוראה).

ו.          יש להגדיר נוהל קבוע שיבטיח קשר רציף של האחראי על הקורס מטעם המכללה, עם המורה בפועל במסגרת החרדית.

ז.          חובה לדאוג שהסטודנטיות במסגרת החרדית תקבלנה הזדמנות שווה בבחירת נושא ומנחה לפרויקט המסכם, כפי שניתן לסטודנטים במסגרת הכללית.

ח.         יש למצוא דרכים פרטניות לסייע לסטודנטיות המתמודדות עם קשיים בלימודים, ולמנוע את פרישתן על רקע זה.