29/05/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות – במרכז האקדמי לב (קמפוס טל-דעת לנשים בירושלים, קמפוס לוסטיג לנשים ברמת גן, והפלטפורמה מבח"ר לגברים בבני ברק)

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב-22.3.2018 וב-13.5.2018 בהתאמה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה-31.7.2018.
  3. הוועדה התרשמה מהרמה האקדמית אליה מגיעים הסטודנטים של תוכניות המח"ר, בפרט בהינתן תנאי הפתיחה הייחודיים שלהם. הוועדה התרשמה מהמאמץ שהמרכז האקדמי לב עושה כדי לעמוד ביעדים, למרות הקשיים והאתגרים.
  4. יחד עם זאת, ולאור ממצאי ועדת ההערכה, המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח, ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות להלן, עד לתאריך 31.10.2018:

 

א.         יש להגדיל את היצע קורסי הבחירה.

ב.         יש לשפר את תשתיות המחשבים והאינטרנט בכל שלושת קמפוסי המח״ר. יש להבטיח, טרם התחלת הקורסים, שכל התוכנות להן זקוקים התלמידים לשם בצוע מטלות הקורסים והפרויקטים יהיו זמינות עבורם.

ג.          יש לדאוג לצרכי הסטודנטים לתשתיות אינטרנט לשם בצוע הפרויקטים והמטלות.

ד.         יש למנות צוות טכני לתמיכה בתשתית המחשבים.

ה.         יש להגדיר נוהל קבוע שיבטיח קשר רציף של האחראי על הקורס מטעם המכללה, עם המורה בפועל במסגרת החרדית.

ו.          בקמפוס טל-דעת – יש לעשות מאמץ לשיפור התנאים הפיסיים כבר בטווח הקצר, ולא לחכות שנים רבות עד שייבנו בניינים חדשים.

ז.          בקמפוס לוסטיג – יש לפעול להפרדה פיסית משמעותית יותר בין בית הספר התיכון לבין המכללה ולהקצות מקום שקט לתלמידות ללימוד עצמי.

ח.         בפלטפורמת המבח"ר:

  • יש לשפר את תשתיות המחשוב.
  • לתגבר את לימודי האנגלית.