29/05/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב במסגרת החרדיות – מכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (קמפוס אשדוד)

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות וועדת ההיגוי לענייני חרדים מישיבותיהן ב-22.3.2018 וב-13.5.2018 בהתאמה, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' דני דולב על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולשלוח למל"ג תוכנית פעולה ליישום ההמלצות עד ה-31.7.2018.
  3. הוועדה מעריכה את המחויבות של המוסד לשמר את התוכנית החרדית למרות הקשיים העצומים בהם נתקלה בגיוס תלמידים למחזורים העוקבים.
  4. יחד עם זאת, ולאור ממצאי ועדת ההערכה, המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות להלן, עד לתאריך 31.10.2018:

א.         על מנת לאפשר את קיומה של התוכנית, חובה להגדיל את מספר הסטודנטים שבה, כך שיאפשר יציבות כלכלית ואקדמית.

ב.         יש לאפשר היצע של קורסי הבחירה בשנים המתקדמות לתואר.

ג.          יש להקצות משאבים ולהשקיע מאמצים במכינה לתוכנית כדי להגדיל את האפשרות להיצע נוסף של סטודנטים לתוכנית.