24/02/15

דו"ח הוועדה להערכת איכות ההוראה

 

  1. בישיבתה ביום 25.2.15 דנה ות"ת בדו"ח הוועדה להערכת איכות ההוראה.
  2. מתוך המודל האבסולוטי שהוצע על ידי הוועדה המקצועית, יחולצו מספר מצומצם של קריטריונים הכרחיים. הקריטריונים יישלחו לכלל המוסדות להשכלה גבוהה (כולל מכללות להכשרת עובדי הוראה ומוסדות חוץ תקציביים), שיתבקשו לפרט באילו מהקריטריונים הם עומדים כיום (עמידה בקריטריונים תבחן באופן בינארי). מידע זה עתיד להיות מפורסם לציבור הרחב.
  3. מעבר לכך, מתוך כוונה להחיל מודל תקצוב לאיכות ההוראה במכללות המתוקצבות על ידי ות"ת, אשר נובע מרצון לתמרץ אותן להשקיע בתחום ההוראה ולהקצות להן תמריץ ייחודי בצד התמריץ למחקר הניתן לאוניברסיטאות, ישלחו אל המכללות שאלות הכוללות התייחסות לקריטריונים נוספים מעבר לבסיס שנקבע בסעיף 2 לעיל.
  4. המוסדות יידרשו להעביר לאגפי מל"ג וות"ת דיווחים אלו מדי שנה.
  5. לצורך בחינת דיווחי המוסדות על פעילותם, תוקם ועדת יישום בנושא איכות ההוראה ומודל התקצוב (הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת לאחר גיבוש המודל ואישורו).
  6. ועדת היישום תתכנס מידי שנה, תבחן את דיווחי המכללות המתוקצבות ותמליץ לות"ת לגבי המכללות המובילות בתחום, לצורך תקצוב בגין פעילותם. אופן התקצוב יבוצע על בסיס נתוני שנה קודמת, כאשר סכום בסיס יינתן לכל מכללה שתעמוד בסטנדרט בסיסי שייקבע מתוך כלל הקריטריונים, ותקציב משמעותי יינתן למספר מכללות אשר יוגדרו על ידי הוועדה כמצטיינות בגין פעילות מורחבת בנושא. מדרגות התקצוב ייקבעו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי הוועדה ובהתאם למסגרת התקציב.

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד