15/11/16

דו"ח הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרת החרדית של הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה בראשותו של פרופ' אריה אדרעי, אשר בדקה את לימודי המשפטים במסגרת החרדית בקרייה האקדמית אונו, על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מביעה את הערכתה לפעילותה של הקריה האקדמית אונו לשילוב האוכלוסייה החרדית באקדמיה בישראל.
  3. בהתאם לממצאי הוועדה, קיימת זהות בין תוכנית הלימודים בקמפוסים החרדיים לזו המתקיימת בקמפוס הכללי, ויש להקפיד ולשמור על מצב זה.
  4. המל"ג מביעה את מורת רוחה מחוסר שיתוף הפעולה המלא של המוסד במהלך עבודת הוועדה המקצועית, ומצפה לשיתוף פעולה מלא בעתיד.
  5. ישנם מספר תחומים בתוכנית אשר דורשים שינוי על מנת להבטיח רמה נאותה של חינוך משפטי אקדמי, בצד הכשרה מקצועית לעיסוק בעריכת-דין, ובפרט בתחומים הבאים:

א.         אורך הסמסטר לא יפחת מ-13 שבועות שבהם תתקיים הוראה פרונטלית.

ב.         יש להמשיך ולהקפיד כי לא תתקיים הפליה בקליטת נשים לסגל הפקולטה בשל העובדה שאין הן יכולות ללמד בכיתות הגברים החרדים.

ג.          מומלץ לבחון דרכים ייעודיות על מנת לעודד תלמידות ותלמידים מצטיינים במסגרת החרדית.

ד.         לצד החשיבות של שמירה על זהות בין התוכניות, יש לתת דגש לרקע ולייחודיות של האוכלוסייה החרדית במסגרת תוכנית הלימודים, כדוגמת הצעת קורסים מתקדמים במשפט עברי.

ה.         בכדי לגשר על פערי הידע של האוכלוסיה החרדית בתחומי ליבה, יש לתגבר עבורם את לימודי היסוד (כגון אנגלית, אוריינות). על שיעורים אלה להינתן בנוסף לחובת השעות בתואר ולא על חשבונן.

ו.          על המוסד להציע קורסי בחירה שיהוו העמקה והמשך לקורסי החובה ויילמדו על ידי מיטב החוקרים והמורים במוסד.

ז.          יש לשלב את הסדנאות המעשיות כחלק מהקורסים הפרונטליים ובהקשרים הרלוונטיים.

ח.         על התרגילים להינתן בקבוצות קטנות יותר במסגרתם יתאפשר דיון והעמקה בנושא הקורס.

ט.         יש לשנות את מתכונת הסמינרים ולהתאימם לזו המקובלת במוסדות האחרים. בכלל זה, למידה בכיתה בקבוצות קטנות בהנחיית מרצה, אשר גם ילווה את תהליך כתיבת העבודות והצגתן בכיתה.

  1. יישום החלטה זו, ייבדק במסגרת המעקב אחר יישום החלטת המל"ג בנוגע להערכת האיכות של התוכנית ללימודי המשפטים (התוכנית ה"כללית") בקריה האקדמית אונו, המבוצע בימים אלה.
  2. המסקנות וההמלצות של הוועדה להערכת איכות לימודי המשפטים במסגרות החרדיות, ישולבו בתוכנית הרב שנתית של המוסדות להשכלה גבוהה.