16/08/17

דו"ח הוועדה להערכת מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית

1. ות"ת מודה לצוות הבדיקה הבינלאומי על עבודתו היסודית ועל הדו"ח שהגיש.

2. ות"ת מאמצת את מסקנות דוח ההערכה שהכין צוות הבדיקה הבינלאומי.

3. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 7.2016, ובהתבסס על המסקנות החיוביות של צוות ההערכה לגבי חשיבות ואיכות המחקר המתקיימת במרכז להנעה אלקטרוכימית, מחליטה ות"ת להמשיך ולתקצב את המרכז לארבע שנים נוספות (תשע"ח-תשפ"א) .

4. התקציב השנתי של ות"ת למרכז החל משנת תשע"ט, מותנה במילוי התנאים המפורטים להלן, המתבססים על המלצות וועדת ההערכה:

4.1 גיבוש חזון, תכנית אסטרטגית והגדרת מטרות מפורטות של המרכז, הברורות לכלל החוקרים  השותפים.

4.2 הגדרת תהליכים מפורטים ושקופים לניהול המחקר והמנהל של המרכז.

4.3 הגשת דיווח לאגפי ות"ת (לאגף התקציבים ולאגף להערכת איכות) ,שיתייחס לאופן עמידת המרכז בכל ההמלצות המופיעות בדוח ההערכה ומוגדרות כ"חשובות "(important)*.

5. יישום ההמלצות על ידי המרכז, ייבחן על ידי הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה) תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.

6. לקראת כל תחילת שנה, יועבר לאגפים המקצועיים בות"ת ומל"ג (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה) דיווח אקדמי  ותקציבי בנושא.

7. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 7.2016, יועברו דיווחי המרכז לצוות ההערכה הבינלאומי.