10/06/15

דו"ח הוועדה של ות"ת-מל"ג לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום  10.6.2015, קיימה ות"ת דיון ראשוני בדו"ח הוועדה של ות"ת-מל"ג, בראשות פרופ' ראובן גרונאו, לבחינת נושא התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות לאוכלוסיות מוגדרות, במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, ולאור  דו"ח מבקר המדינה בנושא. ות"ת קיבלה סקירה מקיפה מפי פרופ' גרונאו  בדבר המלצות הדו"ח. בהמשך לכך, ובטרם תמשיך את הדיון בנושא, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

  1. ות"ת מודה לוועדה בראשות פרופ' גרונאו  על העבודה היסודית שעשתה ועל הדו"ח המפורט שהגישה. כן מודה ות"ת לגורמים המקצועיים במינהל ות"ת-מל"ג שסייעו בידי הוועדה במהלך עבודתה.
  2. ות"ת מבקשת לקבל התייחסות מועדת המשנה של מל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית, להמלצות הכלולות בדו"ח.
  3. ות"ת מבקשת לקבל תגובותיהם והתייחסויותיהם של המוסדות להשכלה גבוהה להמלצות הדו"ח.
  4. עם קבלת התגובות/התייחסויות לדו"ח ועדת גרונאו, יובא הדו"ח למליאת ות"ת להמשך דיון וקבלת החלטה שתובא אחר כך למל"ג.