22/07/14

דו"ח הסוקרות שבדקו את תוכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו (מחזור הלימודים הנוכחי – תשע"ד)

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הסוקרות שבדקו את תוכנית ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו (מחזור הלימודים הנוכחי – תשע"ד), והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לסוקרות על דו"ח הביניים המפורט והיסודי שהגישו.
  2. מדו"ח הביניים של הסוקרות שבדקו את מקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה של הקריה האקדמית אונו (15.7.2014) עולה כבר בשלב זה, כי המוסד לא הציג מספיק מקומות להכשרה מעשית לכלל הסטודנטים בפיזיותרפיה של הקריה האקדמית אונו. על כן, החלטת מל"ג מפברואר 2014 להקפיא רישום ופתיחה של מחזורי לימוד חדשים לתוכנית זו ולאסור על המוסד לרשום סטודנטים חדשים בפיזיותרפיה לשנה"ל תשע"ה – בעינה עומדת.
  3. בהתייחס לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד, נוכח לוח הזמנים והעובדה כי פיזור הסטודנטים לשנה ב' במוסדות להשכלה גבוהה אחרים לא יוביל להגדלת המקומות להכשרה מעשית עבורם במידה מספקת, יתאפשר לקריה האקדמית אונו להמשיך את קיום הלימודים עבור מחזור הלימודים הנוכחי – תשע"ד, בכפוף לביצוע ההתנסות הצעדים הנדרשים והקצאת התקנים, אשר תאפשר את קליטת הסטודנטים במקומות ההתנסות האפשריים בהקשר זה, לפי דו"ח הסוקרות.
  4. הקריה האקדמית אונו תבהיר לסטודנטים אלה כבר עתה, וכתנאי לפתיחת שנה"ל הקרובה, כי ייתכן ויצטרכו להאריך את תקופת הלימודים בתוכנית, על מנת שיוכלו לבצע הכשרה מעשית ראויה, כתנאי לקבלת התואר.
  5. במסגרת הבדיקה והליווי של תוכנית הלימודים לקראת הסמכה עבור מחזור הלימודים הנוכחי – תשע"ד, תוודא הוועדה המלווה כי הסטודנטים בתוכנית יעברו הכרשה מעשית ראויה כנדרש.