08/04/14

דו"ח ועדה עקרונית של מל"ג לבדיקת ההיתכנות של קיום לימודי משפטים לתואר ראשון בשפה האנגלית – עדכון מוועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי

ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה העקרונית לבדיקת ההיתכנות לקיים לימודי תואר ראשון במשפטים בשפה האנגלית, וזאת בהמשך להחלטתה מס' 534/12 מיום 10.9.2014  בדבר הסבת תוכניות לימודים לשפה זרה, ולאחר שהופיעו בפניה נציגי הוועדה העקרונית ובהמשך לדיון שהתקיים בוועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי ביום 4.3.2014.

בהמשך לכל אלה, החליטה המועצה כלהלן:

  1. בהתאם להחלטת המועצה מס' 534/12 מיום 10.9.2014, ניתן להגיש בקשה למל"ג לפתוח תוכנית לימודים בשפה זרה, המהווה תרגום או הסבה של תוכנית מקבילה בשפה העברית שאושרה לו על ידי המועצה, ככל שתובטח זהות התוכניות, תנאי הקבלה, סגל ההוראה, תשתיות וכו'.
  2. המועצה השתכנעה כי בלימודי משפטים לתואר ראשון קיימת מרכזיות לשפה העברית וקיים קושי משמעותי בתרגום מדויק של מושגים משפטיים, כמו גם ההקשר התרבותי שבו צמחו, לשפה זרה.  כיום בישראל כמעט כל החומר המשפטי הוא בשפה העברית והמערכת המשפטית מתנהלת בשפה זו.  גם דו"ח הוועדה העקרונית לימד על כך כי ספק אם ניתן יהיה לממש פרויקט "עצום ממדים ומאתגר" של תרגום כל החומר המשפטי הנחוץ ללימודי תואר ראשון במשפטים בישראל.
  3. נוכח האמור, המועצה קובעת כי לא ניתן לאשר קיום תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים בשפה זרה בתוכנית הסבה/מתורגמת הזהה לתוכנית לימודים קיימת המאושרת על ידי המל"ג.