30/12/14

דו"ח צוות המעקב ליישום המתווה להעברת פעילות מכון לנדר לקריה האקדמית אונו

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014) בדו"ח צוות המעקב ליישום המתווה להעברת פעילות מכון לנדר לקריה האקדמית אונו ובחוות דעת הסוקרים אשר בדקו את תוכניות הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים ולתואר שני בלימודי יהדות . לאחר עיון בדו"ח המעקב וחוות דעת הסוקרים החליטה מליאת המועצה כלהלן:
1. להודות לצוות המעקב בראשותו של פרופ' חיים זנדברג על עבודתו ועל הדו"ח שהגיש.
2. להודות לסוקרים אשר בדקו את תוכניות הלימודים שנקלטו בקריה האקדמית אונו ממכון לנדר.
3. לאפשר את פתיחתן של תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל וירושלים ולתואר שני (M.A.) בלימודי יהדות גם בשנה"ל תשע"ו, ולהסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק את התארים האקדמיים בשתי תוכניות אלו. הקריה האקדמית אונו תוכל להעניק תארים אלה לסטודנטים הלומדים בקמפוס בירושלים, הפועל לפי המתווה שאושר בהחלטת בית המשפט העליון מיום 19.8.2014.
4. תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במינהל עסקים: לאשר לקריה האקדמית אונו להעניק את התארים האקדמיים במינהל עסקים (B.A. ו- M.B.A), בהתאם להסמכתה בקמפוס בקרית אונו – לתלמידיה בקמפוס בירושלים, הפועל לפי המתווה שאושר בהחלטת בית המשפט העליון מיום 19.8.2014.
5. תואר ראשון (LL.B.) במשפטים: לאשר לקריה האקדמית אונו להעניק את התואר האקדמי במשפטים (.LL.B), בהתאם להסמכתה בקמפוס בקרית אונו – לתלמידיה בקמפוס בירושלים, הפועל לפי המתווה שאושר בהחלטת בית המשפט העליון מיום 19.8.2014.
6. לעקוב אחר מימוש המתווה במסגרת התוכניות שעומדות להיפתח בסמסטר ב' תשע"ה, וכן במסגרת ההיערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ו.
7. יצוין כי הפעלת התוכניות בלימודי ארץ ישראל וירושלים ובמדעי היהדות בקמפוס הקריה האקדמית בקרית אונו מותנית בכך שתהיה זהות בין רמת התוכניות המתקיימות בקרית אונו ובירושלים בכל הנוגע לסגל ההוראה, מבנה התוכניות ותכניהן, בחינות, עבודות וכד', תנאי הקבלה ותשתיות פיזיות. ככל שהקריה האקדמית תבקש כאמור לקיים תוכניות אלו גם בקמפוס שלה בקרית אונו, יהא עליה להצהיר ולהתחייב על שמירת הזהות והרמה בין התוכניות. פתיחת התוכניות הלכה למעשה בקמפוס בקרית אונו תתאפשר רק לאחר קבלת אישור המל"ג לכך.
8. בהתאם למתווה של בית המשפט העליון מיום 19.8.14 ( המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו) ולהחלטת מל"ג מיום 16.9.14, מועד ההרשמה האחרון לקמפוס הקריה האקדמית אונו בירושלים יהיה למחזור שיחל לימודיו באוקטובר 2016 בכל התוכניות המוזכרות לעיל.