20/05/15

דו"ח "צוות מקורי" בעניין ההסדרים בין המוסדות להשכלה גבוהה למקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה

רישום תלמידים לתוכניות הלימודים בפיזיותרפיה לשנה"ל תשע"ו

 

בישיבתה ביום 20.5.15 קיימה ות"ת דיון ראשוני בהמלצות "צוות מקורי" בעניין ההסדרים הכספיים בין המוסדות להשכלה גבוהה למקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה, לאחר שהדו"ח הובא בפניה לאחרונה, והוצג בישיבתה ע"י יו"ר הצוות.

כמו כן קבלה ות"ת עדכון בדבר עמדת הרגולטורים הרלוונטיים ליישום הדו"ח, הממונה על השכר ואגף התקציבים במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה, ומשרד הבריאות.

ות"ת סבורה, כי טרם קבלת החלטה בעניין הדו"ח ויישומו, יש מקום להשלים את הבירור אודות חלוקת האחריות שבין ות"ת/מל"ג לבין משרד הבריאות, בכל הנוגע לתחום ההכשרה המעשית בתכניות הלימודים בפיזיותרפיה, כמפורט במכתב משרד המשפטים מיום 17.5.15. כן נדרשת בחינה מעמיקה של הדו"ח, ושל הסוגיות השונות הכרוכות ביישומו והשלכותיו על היקף מקומות ההכשרה, לרבות מול גורמי ממשלה נוספים הקשורים בעניין.

בשים לב לכל האמור, ות"ת סבורה כי לעת עתה אין מקום לשנות מההחלטה הקודמת בנושא שבנדון, (כלומר: תשע"ה/59 מיום 28.4.15).

 

ות"ת תשוב ותדון בסוגיה באחת מישיבותיה הקרובות ולאחר תום הברור המשפטי כאמור.