14/08/18

דחיית בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי משפט במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית אשר קיימה דיון בבקשת המוסד לדיון חוזר בדבר בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית בלימודי משפט. לאחר שבחנה את  בקשת המוסד  ועיינה בעמדה המשפטית בנושא, המל"ג מחליטה לדחות את בקשת המוסד  וזאת מן הנימוקים הבאים:

  1. קיים קושי מהותי בהענקת תואר כלשהו בתחום המשפטים, כדוגמת לימודי משפט, על ידי פקולטה למשפטים, שהיקף הלימודים לקראתו נמוך משמעותית בהשוואה להיקף לימודי תואר ראשון רגיל במשפטים הדורשים כ- 140 נ"ז. תוכנית מלאה במשפטים מעניקה ידע נרחב בתחום, שבהמשך גם מאפשר עיסוק בעריכת דין, וזאת בניגוד לתוכנית הנדונה שהיקף לימודי המשפט המוצע בה הוא פחות ממחצית היקף לימודי התואר הרגיל. קיים חשש אפוא כי  תוכנית זו, ששמה דומה, תגרום לזילות של לימודי המשפטים, בפרט הואיל ומדובר בתואר פרופסיונלי. בהקשר זה יובהר כי ההצעה להעניק את התואר במסגרת פקולטה שאינה פקולטה למשפטים אינה מהווה פתרון מתאים אקדמית ואף מעצימה את הקושי האמור של זילות לימודי המשפטים.
  2. תחום המשפטים אינו יכול לעמוד כדו-חוגי בפני עצמו אלא רק כחלק מתוכנית לימודים מובנית בעלת אוריינטציה ברורה במתכונת חד חוגית. המענה לטיעונים בדבר הצורך בהנגשת המשפט ובקידום לימודים רב תחומיים, הוא בשילוב לימודי משפט בלימודי חוג אחר תוך התאמתם ללימודי החוג האחר (למשל לימודי מינהל ממשל ומשפט). בהתאם לדיווחי המוסד, התוכנית המוצעת היא מעין "תוכנית מדף" שאינה בעלת אוריינטציה ברורה וניתן יהיה לשלבה עם כל תחום לימודים נוסף במתכונת דו-חוגית.
  3. בהמשך לאמור וכפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 31.10.2017, שבה המל"ג ומבהירה כי דוגמאות לתוכניות מקבילות, לכאורה, בארץ ובחו"ל שהציג המוסד אינן מקבילות לתוכנית המוצעת, הן משום מתכונת הלימודים השונה בחו"ל והן משום מבנה ההכשרה הפרופסיונאלי השונה.